Hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Tuy nhiên, hiệu quả thực thi và khả năng tận dụng những lợi ích tiềm năng của CPTPP còn phụ thuộc vào năng lực thể chế và doanh nghiệp trong nước.

Trung tâm Tin tức