Hoàn thiện hồ sơ bảo vệ khẩn cấp tranh Đông Hồ

Tranh Đông Hồ là dòng tranh dân gian Việt Nam, là một trong những di sản cấp quốc gia đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, cần được bảo vệ khẩn cấp.

Trung tâm Tin tức