Hỗ trợ vay cho doanh nghiệp để trả lương ngừng việc

Ngân hàng Chính sách Xã hội hiện vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 theo Quyết định 23 của Chính phủ.

Trung tâm Tin tức