Hỗ trợ doanh nghiệp để mở cửa nền kinh tế

Nhiều chuyên gia kiến nghị việc mở cửa nền kinh tế cần đi kèm các giải pháp trợ lực cho doanh nghiệp. Với lộ trình mở cửa ba giai đoạn, TP.HCM cần có những chính sách và phương án hợp lý để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.

Nguồn: Trung tâm Tin tức