Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động vượt qua dịch COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 5 tháng đầu năm 2020, đã có trên 430.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong bối cảnh này, công tác tư vấn, hỗ trợ học nghề cho người lao động là giải pháp hữu hiệu giúp nhóm lao động này tìm kiếm việc làm mới.

Trung tâm Tin tức