Hồ Chí Minh - cả một đời vì nước vì dân

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông, đất nước và dân tộc Việt Nam, đẹp từ thuở niên thiếu đến những giây phút cuối cùng. Tư tưởng đạo đức của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho mỗi người Việt Nam học tập và noi theo.

Trung tâm Tin tức