Hệ thống xử lý nước thải y tế chưa dùng đã hỏng

Một hệ thống xử lý rác thải y tế tốn bạc tỷ nhưng đã hư hỏng dù chưa được dùng một lần nào.

Trung tâm Tin tức