HĐND TP.HCM giám sát bảo tổn di sản và kiến trúc đô thị

Tính đến hết tháng 9/2019, TP.HCM có 172 di tích đã được quyết định xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt.

Trung tâm Tin tức