Hành trình của niềm tin

Chăm chỉ làm việc và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương, anh Thành là một trong những tấm gương sáng về thanh niên sau nghiện có ý chí phấn đấu tích cực.

Trung tâm Tin tức