Hà Nội sẽ có thành phố thông minh vào năm 2028

Thực hiện nghị quyết về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Bộ Chính Trị, trong đó định hướng đến năm 2025 có ít nhất ba đô thị thông minh tại ba vùng kinh tế trọng điểm của đất nước. Thủ đô Hà Nội đã khởi động dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

Trung tâm Tin tức