Giải bài toán hỗ trợ, phục hồi và phát triển kinh tế

Để nền kinh tế phục hồi và phát triển bền vững, cần khẩn trương điều chỉnh các chính sách trong ngắn hạn và chuyển đổi mô hình kinh tế mạnh mẽ hơn nữa.

Nguồn: Trung tâm Tin tức