Giá hàng hóa dịch vụ trên toàn quốc sẽ được công khai

Người dân và doanh nghiệp có thể khai thác thông tin công khai về giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trên toàn quốc; chỉ số giá tiêu dùng trên trang thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá của Bộ Tài chính.

Trung tâm Tin tức