Gần 8 ngàn container quá hạn tại cảng biển

Hàng ngàn container quá hạn trên 90 ngày đang nằm tại cảng biển vẫn chưa có đơn vị nhập khẩu đến nhận dù đã được đăng thông báo rộng rãi.

Trung tâm Tin tức