EPS triển khai kế hoạch năm 2018

Năm 2017, Tổng sản lượng điện của Tổng Công ty Phát điện 3 thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam đạt trên 33 tỉ kWh, vượt trên 100% kế hoạch đề ra, chiếm 16% tổng sản lượng điện hệ thống điện quốc gia.

Trung tâm Tin tức