Dừng hoạt động trạm BOT không triển khai thu phí không dừng

Theo yều cầu của Bộ Giao thông - Vận tải, đến ngày 30/6, các trạm BOT sẽ phải dừng hoạt động nhà đầu tư không ký hợp đồng triển khai thu phí không dừng.

Trung tâm Tin tức