Đổi mới mô hình đô thị hóa tại Việt Nam

Trong thời gian gần đây, Việt Nam đang đô thị hóa nhanh chóng, không gian đô thị và dân số tại các đô thị tăng nhanh, chính vì thế cần có những cách đổi mới mô hình đô thị hóa tại Việt Nam có tính sáng tạo hơn, đạt hiệu quả cao hơn.

Trung tâm Tin tức