Đổi mới giáo dục một cách căn bản, toàn diện

Đối với Ngành Giáo dục Việt Nam, năm mới vẫn còn đó những đầu việc bộn bề. Thực tiễn giáo dục đã đặt ra yêu cầu cho các nhà làm chính sách, các nhà quản lý nhìn lại một năm đã qua để chuẩn bị trước khi tiếp tục hành trình đổi mới.

Trung tâm Tin tức