Doanh nghiệp kinh doanh ăn uống hoạt động trở lại

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm trên địa bàn TP.HCM muốn mở bán trở lại cần đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19 do TP ban hành.

Nguồn: Trung tâm Tin tức