Hạn chế tín dụng bất động sản

Doanh nghiệp cần đa dạng kênh huy động vốn

Các doanh nghiệp bất động sản hiện hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân hàng. Tuy nhiên, từ năm 2020, vốn huy động ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đã giảm xuống còn 40%, và sẽ tiếp tục giảm xuống còn 30% theo lộ trình đến năm 2022.

Trung tâm Tin tức