Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM góp ý dự thảo luật

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức hội thảo góp ý cho dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Trung tâm Tin tức