Điện lực thành phố giảm 100 tỉ đồng tiền điện đợt 5

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng là ba tháng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9/2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11/2021.

Nguồn: Trung tâm Tin tức