Diễn đàn tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Hiện nay, tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là cổ phần, thoái vốn chưa đạt kế hoạch đề ra, đó cũng là một trong những nội dung được đưa ra tại diễn đàn tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Cục tài chính doanh nghiệp - Bộ tài chính tổ chức.

Trung tâm Tin tức