Diễn đàn mở "ASEAN 4.0 dành cho tất cả"

Diễn đàn Kinh tế Thế giới phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn mở (Open Forum) với chủ đề "ASEAN 4.0 dành cho tất cả".

Trung tâm Tin tức