Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ý nghĩ lịch và giá trị thời đại

Trong di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, mặc dù Bác chỉ để lại vài lời, vài việc thôi, nhưng lịch sử đã chứng minh di chúc của Người là một văn kiện vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Trung tâm Tin tức