Đến năm 2025, TP.HCM sắp xếp còn 19 cơ quan báo chí

Đến năm 2025, TP.HCM sẽ chỉ còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in, 1 Đài Phát thanh, 1 Đài Truyền hình, 10 tạp chí, giảm 8 cơ quan báo chí so với hiện nay.

Trung tâm Tin tức