Đề xuất trả lương giáo viên theo vị trí việc làm

Bộ Nội vụ hiện đang lấy ý kiến hoàn thiện Luật Cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức. Trong đó, có đề xuất về trả lương theo năng lực chứ không theo thâm niên cho giáo viên nói riêng và công chức nói chung.

Trung tâm Tin tức