Đề xuất mới về hoạt động của lực lượng quản lý thị trường

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường, và lấy ý kiến góp ý của nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Trung tâm Tin tức