Đề xuất miễn lệ phí môn bài cho nhiều đối tượng

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài. Theo đó, một số trường hợp doanh nghiệp sẽ được miễn thuế Môn bài.

Trung tâm Tin tức