Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước các chi nhánh tỉnh, thành phố đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công.

Trung tâm Tin tức