Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất canh tác lúa kém năng suất là một trong những mục tiêu của Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của TP.HCM.

Trung tâm Tin tức