Đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số

Tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo APEC về đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo vì tương lai việc làm bao trùm trong kỷ nguyên số. Hội thảo được tổ chức nhằm thảo luận triển khai các sáng kiến của Việt Nam đã được APEC thông qua năm 2018.

Trung tâm Tin tức