Đánh giá chất lượng nước bằng thiết bị “made in Viet Nam”

Tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững, thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Ðại học Quốc gia Hà Nội mới đây đã cho ra đời thiết bị đánh giá nhanh chất lượng nước.

Ưu điểm tính năng vượt trội của thiết bị này là có khả năng đo đạc trực tiếp nước từ dòng chảy liên tục; số lần đo mẫu trong một chương trình không bị giới hạn và không phải sử dụng đến các lọ đựng mẫu chuyên dụng.

Thiết bị được sử dụng cơ động, đa dạng cả trong phòng thí nghiệm để phục vụ phân tích thường xuyên hoặc ở ngoài hiện trường cho các ứng dụng quan trắc di động.

Thiết bị này đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng độc quyền sáng chế, đồng thời đã được ứng dụng thực tế trong hoạt động đánh giá nhanh chất lượng nhiều loại nước có thành phần phức tạp như: nước thải đô thị, các loại nước tự nhiên như nước mặt, nước mưa, nước ngầm…

Sỹ Thành