Đảm bảo tính bảo mật thông tin doanh nghiệp trong cuộc tổng điều tra kinh tế 2021

Từ đầu tháng 3 tới đây, cùng với cả nước, TP.HCM sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn. Hình thức cung cấp thông tin sẽ như thế nào, doanh nghiệp được bảo mật thông tin ra sao đã được Cục thống kê TP.HCM thông tin chi tiết.

Trung tâm Tin tức