Nhật kí Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 22/4/2018

Nhật kí Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 22/4/2018

https://www.youtube.com/embed/_CwkxiQpjLk
Tường thuật Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 22/4/2018

Tường thuật Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 22/4/2018

https://www.youtube.com/embed/Op5ugOeoBP8
Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM  ngày 21/4/2018

Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 21/4/2018

https://www.youtube.com/embed/sjMvLMp7990
Nhật kí Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 21/4/2018

Nhật kí Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 21/4/2018

https://www.youtube.com/embed/4qNYTFWnp_w
Tường thuật Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 21/4/2018

Tường thuật Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 21/4/2018

https://www.youtube.com/embed/-PYyeD-rcCc
Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM  ngày 20/4/2018

Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 20/4/2018

https://www.youtube.com/embed/mc-KDukQ1h0
Nhật kí Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 20/4/2018

Nhật kí Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 20/4/2018

https://www.youtube.com/embed/AxyZ2366Jcs
Tường thuật Cúp Truyền hình ngày 20/4/2018

Tường thuật Cúp Truyền hình ngày 20/4/2018

https://www.youtube.com/embed/tlGfrQqj2Oo?rel=0
Nhật ký Cúp Truyền hình 2018 ngày 19/4/2018

Nhật ký Cúp Truyền hình 2018 ngày 19/4/2018

https://www.youtube.com/embed/kJsPuo7hd04?rel=0
Đồng hành Cúp Truyền hình 2018 ngày 19/4/2018

Đồng hành Cúp Truyền hình 2018 ngày 19/4/2018

https://www.youtube.com/embed/4o95swMRdnc?rel=0
Tường thuật Cúp Truyền hình ngày 19/4/2018

Tường thuật Cúp Truyền hình ngày 19/4/2018

https://www.youtube.com/embed/X2898XkZ95M?rel=0
Nhật ký Cúp Truyền hình 2018 ngày 18/4/2018

Nhật ký Cúp Truyền hình 2018 ngày 18/4/2018

https://www.youtube.com/embed/tjEJsAK_IFY?rel=0