Nhật ký Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 26/4/2018

Nhật ký Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 26/4/2018

https://www.youtube.com/embed/jNjCUF8KQWA
Tường thuật Cúp Truyền hình ngày 26/4/2018

Tường thuật Cúp Truyền hình ngày 26/4/2018

https://www.youtube.com/embed/bBtsoBWE5G4?rel=0
Nhật ký Cúp Truyền hình 2018 ngày 25/4/2018

Nhật ký Cúp Truyền hình 2018 ngày 25/4/2018

https://www.youtube.com/embed/6BH9ecjiS14?rel=0
Đồng hành Cúp Truyền hình 2018 ngày 25/4/2018

Đồng hành Cúp Truyền hình 2018 ngày 25/4/2018

https://www.youtube.com/embed/NpJ8RUK20h4?rel=0
Tường thuật Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 25/4/2018

Tường thuật Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 25/4/2018

https://www.youtube.com/embed/2w68igY8eOI
Nhật kí Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 24/4/2018

Nhật kí Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 24/4/2018

https://www.youtube.com/embed/pn_tA3fNB3M
Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 24/4/2018

Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 24/4/2018

https://www.youtube.com/embed/nvv_UBbAYgA
Tường thuật Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 24/4/2018

Tường thuật Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 24/4/2018

https://www.youtube.com/embed/jk8-Zaf5D3A
Nhật ký Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 23/4/2018

Nhật ký Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 23/4/2018

https://www.youtube.com/embed/Mrn6n08y5cY
Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 23/4/2018

Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 23/4/2018

https://www.youtube.com/embed/R6Xk9n4401Y
Tường thuật Cúp truyền hình TP.HCM ngày 23/4/2018

Tường thuật Cúp truyền hình TP.HCM ngày 23/4/2018

https://www.youtube.com/embed/sQ6xPNAntpo
Đồng hành Cúp Truyền hình  TP.HCM ngày 22/4/2018

Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 22/4/2018

https://www.youtube.com/embed/WBiMoPC4hNo