Dấu Ấn Cúp Truyền Hình TP.Hồ Chí Minh - Số 1 20/3/2019

Dấu Ấn Cúp Truyền Hình TP.Hồ Chí Minh - Số 1 20/3/2019

https://www.youtube.com/embed/zu_0QGvWmrI
Nhật ký Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 30/4/2018

Nhật ký Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 30/4/2018

https://www.youtube.com/embed/YkFAB98L5Ug
Nhật ký Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 29/4/2018

Nhật ký Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 29/4/2018

https://www.youtube.com/embed/Wu5TnJGGgqQ
Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 29/4/2018

Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 29/4/2018

https://www.youtube.com/embed/bdmrnjwsKVg
Tường thuật Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 29/4/2018

Tường thuật Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 29/4/2018

https://www.youtube.com/embed/B3doJFhjglI
Nhật kí Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 28/4/2018

Nhật kí Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 28/4/2018

https://www.youtube.com/embed/KvatoqO3puo
Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 28/4/2018

Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 28/4/2018

https://www.youtube.com/embed/oT1DWCjpZk0
Tường thuật Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 28/4/2018

Tường thuật Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 28/4/2018

https://www.youtube.com/embed/P8npUw4g0_o
Nhật ký Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 27/4/2018

Nhật ký Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 27/4/2018

https://www.youtube.com/embed/31KJn6LYv6o
Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 27/4/2018

Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 27/4/2018

https://www.youtube.com/embed/vzckoZ22AyQ
Tường thuật Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 27/4/2018

Tường thuật Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 27/4/2018

https://www.youtube.com/embed/9vs102js5Mc
Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 26/4/2018

Đồng hành Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 26/4/2018

https://www.youtube.com/embed/YczCJUgJcPQ