Nhật Ký Cúp Truyền Hình Chặng 6 ngày 18/4/2019

Nhật Ký Cúp Truyền Hình Chặng 6 ngày 18/4/2019

https://www.youtube.com/embed/tU_i-ND7Q1I
Tường thuật chặng 6 Cúp Truyền Hình ngày 18/4/2019

Tường thuật chặng 6 Cúp Truyền Hình ngày 18/4/2019

https://www.youtube.com/embed/z24HA26DhVA
Tường thuật chặng 5 Cúp Truyền Hình ngày 17/4/2019

Tường thuật chặng 5 Cúp Truyền Hình ngày 17/4/2019

https://www.youtube.com/embed/tPzgqsmcl6c
Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 17/4/2019

Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 17/4/2019

https://www.youtube.com/embed/PSH4lAh7esg
Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 5 ngày 17/4/2019

Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 5 ngày 17/4/2019

https://www.youtube.com/embed/nfZT536nQno
Tường thuật chặng 4 Cúp Truyền Hình ngày 16/4/2019

Tường thuật chặng 4 Cúp Truyền Hình ngày 16/4/2019

https://www.youtube.com/embed/Bj9AZbyPlyk
Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 4 ngày 16/4/2019

Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 4 ngày 16/4/2019

https://www.youtube.com/embed/Qf9CS0HV3Wg
Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 16/4/2019

Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 16/4/2019

https://www.youtube.com/embed/Xs_ZKr9rpsE
Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 15/4/2019

Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 15/4/2019

https://www.youtube.com/embed/uRfAF6f3m5U
Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 14/4/2019

Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 14/4/2019

https://www.youtube.com/embed/ZwOCfwRbrv0
Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 3 ngày 15/4/2019

Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 3 ngày 15/4/2019

https://www.youtube.com/embed/E7CVHn5bbBE
Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 2 ngày 14/4/2019

Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 2 ngày 14/4/2019

https://www.youtube.com/embed/fdV7KlqE9y8