Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_12-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_12-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TienToiCTH_12032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_11-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_11-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_11032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_10-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_10-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_10032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_09-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_09-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_09032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_08-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_08-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_08032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_07-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_07-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_07032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_06-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_06-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_06032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_05-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_05-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_05032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_04-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_04-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_04032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_03-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_03-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_03032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_02-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_02-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_02032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_01-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_01-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/28-02-2018/15_TTCTH2018_01032018.mp4