Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 11 ngày 24/4/2019

Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 11 ngày 24/4/2019

https://www.youtube.com/embed/EvZickMe2cw
Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 10 ngày 23/4/2019

Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 10 ngày 23/4/2019

https://www.youtube.com/embed/zAC1YvNmQZE
Tường thuật chặng 10 Cúp Truyền Hình ngày 23/4/2019

Tường thuật chặng 10 Cúp Truyền Hình ngày 23/4/2019

https://www.youtube.com/embed/13CvZ7R8OLk
Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 9 ngày 22/4/2019

Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 9 ngày 22/4/2019

https://www.youtube.com/embed/zAC1YvNmQZE
Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 22/4/2019

Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 22/4/2019

https://www.youtube.com/embed/Jo0IiFUCov4
Tường thuật Cúp Truyền Hình ngày 20/4/2019

Tường thuật Cúp Truyền Hình ngày 20/4/2019

https://www.youtube.com/embed/-sWjjsIpi0Q
Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 20/4/2019

Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 20/4/2019

https://www.youtube.com/embed/NztkajEfWtg
Nhật Ký Cúp Truyền Hình ngày 20/4/2019

Nhật Ký Cúp Truyền Hình ngày 20/4/2019

https://www.youtube.com/embed/bzkN2bAyFcs
Tường thuật chặng 7 Cúp Truyền Hình ngày 19/4/2019

Tường thuật chặng 7 Cúp Truyền Hình ngày 19/4/2019

https://www.youtube.com/embed/ovakrE1Ew9I
Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 7 ngày 19/4/2019

Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 7 ngày 19/4/2019

https://www.youtube.com/embed/6ZtvDoAZA28
Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 19/4/2019

Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 19/4/2019

https://www.youtube.com/embed/povD3drFsvI
Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 18/4/2019

Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 18/4/2019

https://www.youtube.com/embed/Du6XzhQg6FM