Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_17-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_17-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_17032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_16-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_16-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_1603.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_15-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_15-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_1503.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_14-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_14-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_1403.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_13-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_13-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TienToiCTH_13032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_12-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_12-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TienToiCTH_12032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_11-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_11-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_11032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_10-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_10-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_10032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_09-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_09-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_09032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_08-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_08-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_08032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_07-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_07-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_07032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_06-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_06-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_06032018.mp4