Tường thuật Cúp Truyền Hình ngày 29-03-2018

Tường thuật Cúp Truyền Hình ngày 29-03-2018

https://www.youtube.com/embed/6TfTLaoQDLg
Nhật ký Cúp Truyền Hình 2018 ngày 29-03-2018

Nhật ký Cúp Truyền Hình 2018 ngày 29-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/30-03-2018/15_NKCTH_29032018.mp4
Đồng hành Cúp Truyền Hình 2018 ngày 29-03-2018

Đồng hành Cúp Truyền Hình 2018 ngày 29-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/30-03-2018/15_DHCTH_29032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_28-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_28-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/29-03-2018/15_TTCTH_28032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_27-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_27-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/28-03-2018/15_TTCTH_27032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_26-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_26-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/27-03-2018/15_TTCTH_26032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_25-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_25-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/27-03-2018/15_TTCTH_25032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_24-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_24-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/27-03-2018/15_TTCTH_24032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_23-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_23-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/27-03-2018/15_TTCTH_23032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_22-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_22-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/24-03-2018/15_TTCTH_22032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_19-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_19-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/22-03-2018/15_TTCTH_19032018.mp4
Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_18-03-2018

Tiến tới Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018_18-03-2018

http://assets.htv.com.vn/Videos/TheThao/19-03-2018/15_TTCTH_18032018.mp4