Tường thuật chặng 14 Cúp Truyền Hình ngày 28/4/2019

Tường thuật chặng 14 Cúp Truyền Hình ngày 28/4/2019

https://www.youtube.com/embed/Gsej0dwt6WE
Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 28/4/2019

Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 28/4/2019

https://www.youtube.com/embed/KU9A9sBhZRM
Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 26/4/2019

Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 26/4/2019

https://www.youtube.com/embed/cTxWbBacNpY
Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 27/4/2019

Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 27/4/2019

https://www.youtube.com/embed/nxwsmFzJDPA
Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 13 ngày 27/4/2019

Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 13 ngày 27/4/2019

https://www.youtube.com/embed/aT2E43R8mck
Tường thuật chặng 13 Cúp Truyền Hình ngày 27/4/2019

Tường thuật chặng 13 Cúp Truyền Hình ngày 27/4/2019

https://www.youtube.com/embed/UqoC2UVEUCw
Tường thuật Cúp Truyền Hình ngày 26/4/2019

Tường thuật Cúp Truyền Hình ngày 26/4/2019

https://www.youtube.com/embed/KOIAW-wW4OE
Nhật Ký Cúp Truyền Hình ngày 26/4/2019

Nhật Ký Cúp Truyền Hình ngày 26/4/2019

https://www.youtube.com/embed/oYheU2bFUGo
Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 12 ngày 25/4/2019

Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 12 ngày 25/4/2019

https://www.youtube.com/embed/OxRXbl9VU4A
Tường thuật chặng 12 Cúp Truyền Hình ngày 25/4/2019

Tường thuật chặng 12 Cúp Truyền Hình ngày 25/4/2019

https://www.youtube.com/embed/OyljwxPGISw
Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 25/4/2019

Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 25/4/2019

https://www.youtube.com/embed/Vf6aXBz8n5k
Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 24/4/2019

Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày 24/4/2019

https://www.youtube.com/embed/lNx8suTQ0sA