Chuyển hướng xuất khẩu để tìm đầu ra

Nhiều loại nông sản được giới thiệu là sạch nhưng khó tiêu thụ, điển hình như rau thủy canh. Một trong những hợp tác xã nông nghiệp tại TP.HCM đã tìm đến hướng xuất khẩu để mở lối ra cho mô hình kinh doanh của mình.

Trung tâm Tin tức