Chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

Ngày 17/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học ở bậc trung học, trong đó xác định nội dung cốt lõi của các môn học.

Nguồn: Trung tâm Tin tức