Chuỗi hoạt động truyền thông "Vì cuộc sống an toàn của trẻ em"

Xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đã trở thành vấn nạn. Trước thực tế này, Cục Trẻ em Bộ Lao động thương Minh xã hội phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông "Vì cuộc sống an toàn của trẻ em".

Trung tâm Tin tức