Chung tay giải quyết tình trạng xuất bản phẩm lậu

Hiện nay, hoạt động in lậu, in nối bản trái phép tại Việt Nam diễn ra với quy mô lớn, tính chất ngày càng phức tạp. Việc loại trừ các hoạt động in phát hành xuất bản phẩm lậu không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước mà còn của toàn xã hội.

Trung tâm Tin tức