Chưa tiếp nhận đơn xin hiến tạng của tử tù

Trung tâm điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia cho biết, cho đến nay trong hơn 18 ngàn người đăng ký hiến mô, tạng, trung tâm chưa nhận được đơn xin nào của tử tù.

Trung tâm Tin tức