Chính phủ tạo điều kiện cho doanh nghiệp được khởi nghiệp sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhằm phát triển và đa dạng hóa nền kinh tế Việt Nam.

Trung tâm Tin tức