Chính phủ rà soát văn bản chồng chéo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Trung tâm Tin tức