Cảnh báo trang web giả mạo cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế

Bộ Y tế cảnh báo đã phát hiện một trang web giả mạo cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế chỉ tồn tại duy nhất tại địa chỉ: https://www.moh.gov.vn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức